Samovýroba dřeva

Základní informace k prodávanému dříví:
Samovýrobou se rozumí  těžba dřeva ponechaného za stanovenou úplatu tomu, kdo dřevo vytěží a odveze. Těžbu si kupující provádí sám na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Samovýroba slouží pro pokrytí osobní spotřeby občanů a jde především o palivové dřevo. V současné době se jedná hlavně o zpracování dřeva z polomů, dále o čištění probírkových porostů, zpracování těžebních zbytků apod. Cena samovýroby je 100 Kč/prm.

Místo a rozsah samovýroby vždy určuje příslušný pracovník správy lesů. Toho také mohou zájemci o samovýrobu kontaktovat na tel. čísle 735 574 525, případně použít formulář na těchto stránkách v sekci "Kontakty". Samovýrobce je poučen o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při zpracování dřeva a dalším postupu. To potvrdí svým podpisem na listu "Zadávání samovýroby". Teprve poté může samovýrobu začít.